Zásady ochrany osobních údajů

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o tom, jak subjekt Beauty Sallon Moss získává a zpracovává vaše osobní údaje, a to vsouvislosti sprováděním kosmetických zákroků metodou mikropigmentace –microbladingu a při realizaci své obchodní činnosti. Zároveň vás informujeme o vašich právech vsouvislosti se zpracovávanými osobními údaji. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018. Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace. Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněnímna internetové stránce FCB -Beauty Sallon Moss, Instagram -Beauty Sallon Moss,Vaše osobní údaje chráníme vmaximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější.Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na kontaktní osobu uvedenou vbodu 1. níže.

1.SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ
Subjekt:Beauty Sallon Moss, se sídlem Havířská 12, Jihlava 58601, IČO 068747900(dále jen „Společnost“). Kontaktní osoba: Monika Dvořáková, email: bsmoss@beautysallonmoss.cz, tel.:+ 420 606 211 759Společnost nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů ani tuto funkci nejmenovala dobrovolně.

2.ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, ÚČEL A DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby a abychom mohli plnit potřebné dodavatelsko-odběratelské smluvní vztahy. Vaše osobní údaje zpracováváme následujícími způsoby zpracování a pro níže uvedené účely:

2.1.Provádění kosmetických zákroků metodou mikropigmentace -microbladingu
Identifikační a kontaktní údaje Mezi základní identifikační údaje, které o vás zpracováváme, patří ty, které nám sami poskytnete vrámci informovaného souhlasu sprovedením předmětného kosmetického zákroku. Konkrétně zpracováváme tyto typy osobních údajů:

  • jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště;
  • e-mail a telefon;
  • údaj o věku (má vliv pro rozhodování o způsobu provedení zákroku);
  • údaj o povolání (vliv na způsob následné doporučené péče po provedeném zákroku).

Tyto údaje jsou součástí každého „Souhlasu sprovedením kosmetického zákroku metodou mikropigmentace –microblading“, který před jeho provedením zákazník podepisuje a potřebujeme je pro možnost uzavření smluvního vztahu spočívajícího vposkytnutí předmětnéslužby, tj. kosmetického zákroku. Bez jejich poskytnutí bychom vám nemohli službu poskytnout. Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme: -plnění uzavřené smlouvy(tento důvod užíváme vsouladu sčl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

Údaje o zdravotním stavu nezbytné pro provedení zákroku

Dále zpracováváme údaje o zdravotním stavu vrozsahu uvedeném v „Souhlasu sprovedením kosmetického zákroku metodou mikropigmentace –microblading“. Jelikož se nejedná o zdravotní výkon, jsme oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Tyto informace potřebujeme znát pro zhodnocení vhodnosti a realizovatelnosti požadovaného kosmetického zákroku ve vztahu kvámi uváděným údajům o zdravotní anamnéze. Bez jejich poskytnutí bychom vám nemohli službu odborně a řádně poskytnout. Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme: -udělený zvláštní výslovný souhlas(tento důvod užíváme vsouladu sčl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení EU).

Fotografické či video záznamy

Pouze pokud nám ktomu udělíte předchozí souhlas, jsme oprávněni pořídit zprůběhu provádění kosmetického zákroku fotografické či video záznamy a tyto využít vsouladu súčelem, který sami odsouhlasíte vrámci uděleného samostatného souhlasu.

Údaje ze vzájemné komunikace

Zpracováváme údaje o naší vzájemné komunikaci související sposkytnutím služby, jako např. komunikaci ohledně podmínek zákroku, termínu, vašich dotazů, připomínek kposkytovaným službám, vyřizování reklamačních nároků apod. Při této komunikaci zpracováváme tyto osobní údaje, které nám sami sdělíte:

  • jméno a příjmení, adresa;
  • e-mail a telefon;
  • číslo vašeho bankovního účtu (při reklamaci, pokud nárokujete vrácení peněz či při odstoupení od smlouvy).
 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-vyřizování vašich požadavků při poskytování služby, vyřizování reklamací, tedy úkony související splněním uzavřené smlouvy(tento důvod užíváme vsouladu sčl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU);

-vyřizování vašich požadavků při projevení zájmu o poskytnutí služby (poptávky), tedy provádíme opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost(tento důvod užíváme vsouladu sčl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

2.2.Realizace ostatních smluvních vztahů

Pro řádné fungování Společnosti potřebujeme uzavírat takové odběratelsko-dodavatelské vztahy, které souvisí snaší podnikatelskou činností (např. kupní smlouvy o dodávkách materiálu, nájemní smlouvy, smlouvy s externími poskytovateli IT služeb, daňovým poradcem, právními poradci apod.). Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (pokud jsou nám poskytnuty pak identifikační a kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, bydliště, e-mail či telefon, příp. DIČ fyzické podnikající osoby),které bezprostředně souvisí suzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním. Vtéto souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména zprávních předpisů daňové či účetní povahy). Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je:
-plnění uzavřené smlouvy(tento důvod užíváme v souladu sčl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

2.3.Účetnictví a daně

Shromažďujeme vaše identifikační a transakční údaje (zejm. o provedených peněžitých úhradách za poskytnuté služby) a to za účelem plnění účetních a daňových povinností, které nám ukládá platná legislativa (zejména zákon o účetnictví a zákon o dani zpřidané hodnoty). Jedná se o údaje, které jsou uvedené na fakturách, dodacích listech, příjmových platebních dokladech. Pokud nám tedy právní předpis ukládá povinnost archivovat tyto doklady, uchováváme spolu snimi i vaše osobní údaje, které musí být na dokladech uvedeny. Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:
-plnění povinností zprávních předpisů(tento důvod užíváme vsouladu sčl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU).

2.4.Výkon (resp. obhajoba) práv

Pokud by vznikl mezi naší společností a vámi spor, budeme vaše osobní údaje potřebné pro obhájení našich právních nároků vsouvislosti sevzniklým sporem zpracovávat do ukončení sporu. Zpravidla vtéto souvislosti zpracováváme základní údaje zákazníka, údaje o poskytnuté službě, o provedených platbách, údaje zreklamačního řízení, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právníchkrocích a jejích výsledcích.Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:
-zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy naší společnosti při obhajobě našich nároků (tento důvod užíváme vsouladu sčl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

2.5.Marketingová komunikace

Komunikace na základě tzv. oprávněného zájmu bez vašeho souhlasuPo dobu, kdy budete naším zákazníkem, tj.
-pokud jsme vám poskytli službu, tak po dobu tří let od poskytnutí služby;
jsme oprávněni vsouladu sčl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU (tj. oprávněný zájem naší společnosti spočívající vmožnosti využít přímého marketingu) a vsouladu sust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, vám zasílat i bez vašeho předchozího souhlasu na vámi poskytnutý e-mail obchodní sdělení týkající se našich vlastních shodných či obdobných výrobků nebo služeb. Obchodním sdělením máme na mysli zejména o informace o novinkách vnabídce sortimentu našich služeb aakčních nabídkách.

Tato obchodní sdělení vám však zasílat vůbec nebudeme, pokud již vrámci „Souhlasu sprovedením kosmetického zákroku metodou mikropigmentace –microbladingu“ dáte aktivním zaškrtnutím políčka „Nemám zájem o zasílání obchodních sdělenína moji e-mailovou adresu“ najevo, že je zasílat nechcete.

Možnost odmítnout další zasílání těchto obchodních nabídek budete mít i vrámci každého doručeného e-mailu, kde vás na tuto skutečnost vždy výslovně upozorníme. Zároveň budete mít jasnou azřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout další zasílání těchto nabídek (postačuje jakákoliv forma odpovědi na zaslaný e-mail, např. ve formě textu „NEZASÍLAT“).

Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKUproti zpracovánívašich osobních údajů zdůvodu tzv. oprávněného zájmu naší Společnosti vsouladu sčl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (tedy zasílání marketingových sdělení bez vašeho souhlasu) vznesete, je i tato skutečnost důvodem ktomu, že vám nadále nebudeme marketingové nabídky zasílat.

Komunikace na základě uděleného souhlasu

Pokud nebudou splněny podmínky pro zasílání marketingových nabídek bez vašeho souhlasu (viz předchozí text vbodu 2.5.), budeme moci vám tyto nabídky zasílat pouze svaším předchozím souhlasem.

Udělení souhlasu je DOBROVOLNÉ a již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a jeho odvoláním tedy není dotčena zákonnost předchozíhozpracování osobních údajů založeného na uděleném souhlasu.

Pokud byste nám souhlas neudělili, je jediným důsledkem to, že vám nebudou zasílány informace o novinkách vnaší nabídce služeb, o akčních nabídkách či obdobná marketingová sdělení. Na možnost využívání jakýchkoliv nabízených služeb nemá neudělení souhlasu jakýkoliv vliv.

Případně udělený souhlas je platný na dobu 5 let (nebo samozřejmě do doby jeho odvolání zvaší strany). Pro účely prokazatelnosti o osobě, která nám souhlas udělila, vyžadujeme uvedení vašeho jména a příjmení, bydliště a e-mailové adresy pro zasílání marketingových nabídek. Právním základem pro zasílání marketingových nabídek je tedy vtomto případě vsouladu sčl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení EU váš souhlas.

3.JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Společnost zpracovává osobní údaje po minimální dobu, po kterou je povinna osobní údaje zpracovávat.

Osobní údaje zákazníků a dodavatelů

Osobní údaje našich zákazníků a dodavatelů zpracováváme po dobu trvání existence smluvního vztahu, který je důvodem pro zpracování těchto osobních údajů. Tj. vpřípadě uzavření smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat do doby, než uplyne lhůta pro uplatnění práv. Vpřípadě poskytnutí služby uchováváme osobní údaje po dobu 3 let (tj. do doby uplynutí promlčecí doby pro možnost uplatnění případných právních nároků).

Osobní údaje ostatní

Účetní údaje (faktury) Společnost vsouladu sust. § 31 zákona č. 593/1991 Sb., o účetnictví uchovává po dobu 5 let počínajících běžet koncem účetního období, kterého se týkají (toznamená, pokud nakoupíte zboží vprůběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023).

Společnost má dále dle § 35 zákona o dani zpřidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží vprůběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresu a případně IČO.

Osobní údaje získané svaším písemným souhlasem zpracováváme po dobu platnosti souhlasu (tedy např. údaje o zdravotním stavu po dobu maximálně tří let).

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že samotný souhlas či odvolání souhlasu uchováváme ztitulu našichoprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 3 let poté, co zanikl (v režimu omezeného zpracování).

4.ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci svámi. Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje zveřejných zdrojů.

5.PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř Společnosti a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytné nutné. Taková potřeba může vzniknout vpřípadě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako zejména poskytovatelé IT služeb, právních služeb, webových služeb apod. Vtakovém případě jsou stěmito subjekty –pokud mají postavení zpracovatelů osobních údajů -uzavřeny smluvní vztahy, které smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů vsouladu sNařízením EU. Sídlo poskytovatelů těchto služeb je umístěno zásadně vrámci EU a osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat informace ovás ad hoc (např. policie ČR, Česká obchodní inspekce, orgány finanční kontroly). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

6.JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Právo na přístup kosobním údajům
Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožníme náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených.

Právo na opravu osobních údajů
Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů zjakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provedeme poté, co budeme moci změněné údaje ověřit.

Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených včl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

Právo na přenositelnost osobních údajů
Máte právo na to, abychom vám poskytli automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na odvolání uděleného souhlasu
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás významně dotýkalo. Naše Společnost neprovádí žádné takovéto automatizované rozhodování ani profilování.

Právo na námitku
Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (obhajoba právních nároků, PŘÍMÝ MARKETING –TJ. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ).

Právo na podání stížnosti
Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na naši Společnost, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Způsob uplatnění práv
Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte oprávněnou osobu na straně subjektu: Beauty Sallon Moss, , e-mail: email: bsmoss@beautysallonmoss.cz, tel.:+ 420 606 211 759či tato práva můžete uplatnit osobně při návštěvě Společnosti.

Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu. Budeme vás informovat o přijatých opatřeních do 1 měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budeme vás informovat bezodkladně (nejpozději do 1 měsíce) o důvodech nevyhovění. Vněkterých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme: (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.